Normativa de club

El club es regeix pel Reglament jurisdiccional de la Federació Catalana de Bàsquet

Veure el reglament jurisdiccional

Aquest REGLAMENT i el compromís amb el Club és acceptat pels jugadors amb la signatura del Document Jugadors.

COST PER JUGADOR/A  785 €  ANUALS

FORMA DE PAGAMENT:

  • - JULIOL 250€   (INCLÓS FITXA FCBQ)
  • - SETEMBRE 250€
  • - DECEMBRE 145€
  • - MARÇ 140€

*Cost calculat en funció del nombre de jugadors.

EL Club es compromet a promoure iniciatives per tal d’aconseguir INGRESSOS ATÍPICS amb la finalitat  de cobrir o superar el pressupost. Amb aquest objectiu s’espera comptar amb la col·laboració de tots els membres del CLUB.

*Les despeses ocasionades per devolució de rebuts i sancions federatives  seran responsabilitat de qui les produeixi, i en conseqüència hauran de ser abonades per aquest.

El jugador/a o el seu tutor/a, si fos el cas, es dóna per assabentat i accepta allò exposat en aquest document.
En el supòsit que no accepti les condicions expressades, preguem es posin en contacte amb la junta directiva del Club mitjançant info@cbimma.com

El Club de Básquet IMMA disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal de tots els membres del Club (adreces, telèfons dades bancàries.......). Aquest fitxer forma part de la Base de Dades General de l’Administració del Club de Bàsquet Imma. Atenent a la Llei de Protecció de Dades Personals (Llei 15/1999), us sol.licitem el vostre consentiment exprés i autorització d’ús d’aquestes dades, amb les següents condicions:

  • - L’única finalitat per la qual el Club de Básquet Imma disposa d’aquestes dades és per mantenir comunicació amb els membres del Club i per a temes administratius, sempre vinculats a la tasca que correspon a un club com el nostre.
  • - Els destinataris d’aquestes dades són els responsables de la direcció i administració del Club, així com les administracions i estaments oficials que per llei demanin la cessió  de les dades.
  • - En tot cas, l’interessat té el dret de rectificació, cancel.lació, accés i oposició a les seves dades, segons consta en la normativa (Llei 15/1999 i RED 1332/1994).
  • - El responsable de la creació, existència i manteniment de la Base de Dades és el Club de Bàsquet Imma. El club respondrà a qualsevol aclariment o modificació que es produeixi.

Atenent a allò esmentat anteriorment i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I  AUTORITZO al Club de Bàsquet  Imma per a que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de Desembre i a la directiva 46/95 de la CEE limitant la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del Club i amb les condicions expressades més amunt. 

El Club de Bàsquet IMMA disposa a internet d’un espai web en que informa i fa difusió de les seves activitats.

En aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup, jugadors realitzant les esmentades activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest club us demana el consentiment per poder publicar fotografies on aparegueu  i on sigueu clarament identificables.

AUTORITZO que la meva imatge(o del meu tutelat) pugui aparèixer en les fotografíes corresponents a activitats del Club i publicades a:

  • - Pàgines web del Club.
  • - Fotografies per a publicacions d’àmbit esportiu del Club.

Secció Sisena.- Drets i obligacions

Article 73.- El jugador, en relació amb el seu club té els drets següents:

a) Llibertat de subscriure cada temporada la corresponent llicència federativa, respectant però els compromisos lliurament adquirits en el cas que el jugador fos major d'edat.
b) Assistir a totes les proves, els cursos i les seleccions on sigui convocat per la Federació.
c) Ser entrenat per un entrenador amb títol oficial.
d) Consideració a la seva activitat esportiva.
e)Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria, amb les condicions i limitacions que pugui fixar el règim jurídic d'aquesta assegurança.
f) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el club.

Article 74.- El jugador, respecte del seu club, té les obligacions següents:

a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, tot participant en els entrenaments i en els partits.
b) No entrenar-se ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense l'autorització expressa del seu club.
c) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurament assumits amb el seu club, sempre i quan el jugador fos major d'edat en el moment de contreure'ls.
d) Retornar el material esportiu de propietat del club i que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva.
e) Pagar les quotes fixades pel seu club per poder practicar l'esport que li haguessin estat notificades abans de subscriure la llicència federativa.

Article 226.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 6 a 11 mesos:

a) Les agressions a un dirigent federatiu, directiu de club, o autoritat esportiva, amb motiu del càrrec que ocupa que, malgrat que no causin cap detriment de la integritat corporal o la salut física de l'agredit, l'acció en sí mateixa fos especialment greu o reiterativa en el mateix acte.
b) Els actes notoris i públics que atemptin contra l'harmonia de l'organització federativa o contra el decorum o la dignitat esportiva de les persones vinculades a la Federació.
c) Les manifestacions públiques, a través d'un mitjà de comunicació social, en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra l'harmonia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació.
d) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal.lacions esportives d'un club o als béns dequalsevol persona, quan la quantia de la seva reparació ultrapassi els 300 Euros.
e) L'incompliment dels compromisos contractuals lliurement assumits per un jugador o entrenador majors d'edat amb elseu club.
f) L'incompliment de les obligacions esportives assumides per un jugador o entrenador majors d’edat amb el seu club en el moment de subscriure la corresponent llicència federativa.

Acte assamblea Abril 2015